55tips

การเตรียมรถหน้าฝน

Face the rain with confidence สาระน่ารู้บ้าง ไม่น่ารู้บ้าง ตอนที่ 2 การเตรียมรถหน้าฝน ตรวจเช็คยางและระบบเบรก ยางรถเรานั้นมีส่วนสำคัญอย่างมาก ความลึกของดอกยางเหมาะสมจะทำให้การรีดน้ำออกจากถนนได้ดีกว่ายางที่ดอกยางสึก